loading Yükleniyor...
Çalışma İzni

Türkiye’de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye’den veya yurt dışından yapılabilir.

Yurt dışından yapılacak başvurularda yabancıların, çalışma izni için vatandaşı oldukları ya da daimi olarak ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi, atama yazısı veya şirket ortaklığını gösteren belgenin ibrazı ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Türkiye’deki işverenin, temsilciliklere yapılan başvuru tarihini takip eden on işgünü içerisinde, elektronik başvuruyu yapması ve gerekli bilgi ve belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şahsen veya posta ile ulaştırması zorunludur.

Oturma İzni

Kısa dönem ve uzun dönem oturma izni olarak iki ayrılır.

Başvurular T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi İl Müdürlüklerine yapılır.

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İşyerlerinin ruhsatlandırılması işlemleri, 10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. 

Yapı Ruhsatı

Türkiye'de bir inşaat faaliyeti yürütmek için gerekli olan ruhsattır.

Mücavir alan sınırları içinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşasına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında ise valiliklerce Yapı Ruhsatı verilir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

Belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir.

Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.